لحظه های اکسیری

همیشه حرفایی هست که هرجایی نمیشه زد